Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Rijksen & Plantenga Advocaten B.V. (hierna: “Rijksen & Plantenga Advocaten”) is een vennootschap met als doel het voeren van een advocatenpraktijk. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan Rijksen & Plantenga Advocaten en op alle werkzaamheden die in het kader van die opdracht door Rijksen & Plantenga Advocaten worden verricht inclusief de werkzaamheden die zien op het geven van een offerte of de voorbereidingen daarop. Dit geldt ook voor alle wijzigingen van de opdracht, de aanvulling of het vervolg erop.

Opdracht

Een opdracht komt tot stand op het moment dat het aanbod van Rijksen & Plantenga Advocaten wordt aanvaard of wanneer er een aanvang wordt genomen met de uitvoering van de opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Rijksen & Plantenga Advocaten. Dat geldt ook wanneer het de al dan niet stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een specifieke persoon van Rijksen & Plantenga Advocaten zal worden uitgevoerd, waarvoor de werking van artikel 7:404 BW wordt uitgesloten. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW over de hoofdelijke aansprakelijkheid wanneer twee of meerdere personen de opdracht krijgen en/of uitvoeren, wordt eveneens uitgesloten.

Honorarium en kosten

Voor de werkzaamheden zal Rijksen & Plantenga Advocaten het honorarium in rekening brengen op basis van het afgesproken of anderszins geldende uurtarief, vermeerderd met BTW en kosten. Het basisuurtarief zal worden vermeld op de website van Rijksen & Plantenga Advocaten en zal op eerste verzoek worden toegezonden.

Inschakeling derden

Rijksen & Plantenga Advocaten zal indien nodig derden inschakelen voor het uitvoeren van de opdracht. Dat zal dan gebeuren voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij er vooraf anders wordt overeengekomen. Kosten zullen direct na ontvangst van de factuur worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid en verzekering

De aansprakelijkheid van Rijksen & Plantenga Advocaten is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag dat Rijksen & Plantenga Advocaten op basis van deze verzekering als eigen risico draagt. Op schriftelijk verzoek zal informatie worden gegeven over de polisvoorwaarden.

Rijksen & Plantenga Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van derden die zij heeft ingeschakelde bij de uitvoering van de opdracht. Rijksen & Plantenga Advocaten is bevoegd een beperking van aansprakelijkheid van de derde namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Mocht er om welke reden dan ook geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van Rijksen & Plantenga Advocaten beperkt tot het bedrag aan honorarium dat door haar voor de opdracht in rekening is gebracht met een maximum van € 25.000,–. De aanspraak van een opdrachtgever vervalt 12 maanden nadat opdrachtgever bekend is, of hij redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het feit dat opdrachtgever als gevolg van een tekortkoming van Rijksen & Plantenga Advocaten schade heeft geleden.

Bewaartermijn dossier

Dossiers die Rijksen & Plantenga Advocaten zullen vormen bij de uitvoering van de opdracht zullen gedurende zeven jaren worden bewaard. Daarna zullen de dossiers worden vernietigd.

Privacyverklaring

Rijksen & Plantenga Advocaten heeft een privacyverklaring waarin is opgenomen dat Rijksen & Plantenga Advocaten verwerkingsverantwoordelijke is bij de uitvoering van de opdracht. Deze privacyverklaring is gepubliceerd op www.rijksenplantenga.nl.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Op de opdracht met Rijksen & Plantenga Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen over de opdracht of de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de volgens de Wet bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op www.rijksenplantenga.nl en zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

Back to Top