Actualiteit: Arboarts moet vragen naar WAO- (of WIA) verleden (no-riskpolis)

Actualiteit: Arboarts moet vragen naar WAO- (of WIA) verleden (no-riskpolis)

In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (21 januari 2015 ECLI:NL:RBNHO:2015:203) heeft de rechter geoordeeld dat een arbodienst die namens de werkgever een werknemer had begeleid bij het ziekteverzuim, had moeten vragen naar het WAO-(of WIA) verleden van de werknemer. Die informatie kan van belang zijn voor de werkgever omdat er mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde no-riskpolis Ziektewet. Dat is de aanspraak van de werkgever die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in dienst heeft genomen, om gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband, bij arbeidsongeschiktheid voor die werknemer een Ziektewetuitkering van UWV te ontvangen. De gewone loondoorbetaling tijdens de eerste twee jaar van ziekte blijft onverkort van kracht maar de werkgever krijgt in geval van ziekte als het ware een tegemoetkoming van UWV in de vorm van een Ziektewetuitkering.

Maar daarvoor moet de werkgever wel weten dat de werknemer een WAO- of WIA-verleden heeft. Duidelijk is dat dit op gespannen voet staat met privacyrechten van de werknemer. Als die nog voor hij wordt aangenomen al verplicht zou zijn om zijn verleden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te melden aan een potentiële werkgever laat zich raden wat er dan gaat gebeuren. Dan is er grote kans dat er geen baan (meer) wordt aangeboden. Aan de andere kant heeft de werkgever groot belang bij die informatie. Voor de werknemer geldt dat veel minder; die heeft immers (gedurende de eerste twee jaar) toch wel aanspraak op loondoorbetaling bij ziekte.

De balans is gezocht in de regel dat de werkgever na twee maanden (de gedachte is dat de proeftijd dan is afgelopen) naar deze informatie mag vragen. En dan moet de werknemer die informatie ook geven. Overigens blijft hierbij de algemene regel gelden dat de bedrijfsarts geen medische informatie aan de werkgever mag prijsgeven maar alleen mag terugkoppelen dat er een mogelijke aanspraak is op ziekengeld doordat de werknemer een arbeidsongeschiktheidsverleden heeft. Maar dan wel allemaal via de bedrijfsarts. Laat de bedrijfsarts dit na dan is die arbodienst tegenover de werkgever aansprakelijk voor het gemis aan Ziektewetuitkering, zo heeft de rechter nu geoordeeld. Het beroep van de arbodienst op het mogelijk schenden van het medisch beroepsgeheim gaat in dit geval niet op.

Op basis hiervan is het verstandig om bij een ziekmelding en een (eerste) keuring door de bedrijfsarts, de vraag naar het WAO- en/of WIA-verleden als vast onderdeel van de vragenlijst van de bedrijfsarts op te (laten) nemen.

29 juni 2015

P.S.

De uitspraak van de Rechtbank heeft de nodige discussie en kritiek opgeroepen. De vraag is immers ook of de bedrijfsarts in een situatie als hier aan de orde het medisch beroepsgeheim mag doorbreken. Een zeer principiële vraag, niet alleen voor juristen maar ook voor bedrijfsartsen (zie bijvoorbeeld R.A. Heida, ‘Reikwijdte medisch beroepsgeheim onderschat’, Arbeidsrecht 2015/36). Het is spannend of het Hof de uitspraak in hoger beroep in stand zal laten. Tot die tijd moeten werkgevers er (toch) maar niet (volledig) op vertrouwen dat bedrijfsartsen de informatie over een WIA en/of WAO-verleden zullen delen en zelf na twee maanden de werknemer vragen naar zijn/haar WAO-(of WIA) verleden.

5 oktober 2015

Jeroen Plantenga

fotojeroenklein

E: jh.plantenga@rijksenplantenga.nl
T: 06 – 14 11 60 55